консервація свердловин

консервація свердловин
консервация скважин - well conservation - *Bohrlochkonservierung, Sondenkonservierung – тимчасове припинення будівництва чи виведення свердловини з експлуатаційного фонду, проведення спеціального оброблення стовбура і герметизація гирла свердловини на певний період часу з метою збереження її стовбура для подальшого використання. К.с. проводиться на нетривалий термін (декілька місяців) у процесі буріння при появі в розрізі ускладнюючих гірничо-геологічних умов, при кущовому бурінні до закінчення спорудження всіх свердловин у кущі, при освоєнні родовищ до облаштування промислу або на тривалий термін – після відробки родовища. К.с., підготовлених до експлуатації, полягає в установленні повного комплекту гирлової арматури, після чого для пуску свердловини необхідно лише під’єднати її напірну лінію до нафто- або газопроводу. Для збереження пробуреного стовбура окремі інтервали свердловини, складені нестійкими породами, на період консервації закріплюють цементним розчином (цементними пробками чи мостами) або іншими в’яжучими матеріалами (напр., смолами). При відновленні робіт у свердловині ці інтервали розбурюють. При К.с. на тривалий період часу гирлова арматура свердловини покривається антикорозійним покриттям. Консервацiї пiдлягають розвiдувальнi, експлуатацiйнi та нагнiтальнi свердловини у випадках, коли введення їх в експлуатацiю є неможливим протягом одного мiсяця пiсля закiнчення випробування або необхiдно припинити експлуатацiю дiючих свердловин.
Тимчасово можуть бути законсервованi:
а) розвiдувальнi свердловини, якi закiнченi випробуванням на розвiданих родовищах i в подальшому можуть бути використанi при розробцi цих родовищ; загальний термiн консервацiї не повинен перевищувати 10 рокiв, а пiсля цього термiну вони пiдлягають лiквiдацiї як такi, що виконали геологiчне призначення;
б) експлуатацiйнi i нагнiтальнi свердловини - випереджуючi на термiн не бiльше 5-ти рокiв, експлуатацiя яких припинена з рiзних причин (у зв`язку iз здiйсненням науково-дослiдних робiт по розробцi родовища; внаслідок обводнення; з метою протипожежної і санiтарної охорони, охорони надр). Пiсля закiнчення погодженого термiну консервацiї не введенi в експлуатацiю свердловини нафто- і газовидобувних пiдприємств облiковуються в простоюючому фондi. Витрати, що пов`язанi iз тимчасовою консервацiєю нафтових i газових свердловин, вiдносять на собiвартiсть видобування нафти i газу або на вартiсть будiвництва пiдземного газосховища. Роботи по консервацiї i розконсервацiї свердловин виконують за планами, якi погоджуються з мiсцевими органами Держгiрнтехнагляду i з воєнiзованим загоном лiквiдацiї вiдкритих фонтанiв. Свердловину консервують так, щоб була забезпечена можливiсть повторного введення її в експлуатацiю. При наявностi мiжколонних проявiв до початку робiт по консервацiї повиннi бути проведенi вiдповiднi ремонтно-вiдновлювальнi роботи. Характер виконуваних робiт по консервацiї залежить вiд способу експлуатацiї, величини пластового тиску i тривалостi консервацiї. При консервацiї нафтову чи водонагнітальну свердловину необхiдно заглушити i заповнити промивною рiдиною (буровий розчин, вода), обробленою ПАР. Вона повинна забезпечити тиск на пласт, що є на 5-10% вищим пластового, якщо вiн не перевищує гiдростатичного тиску, i на 10-15%, якщо перевищує. В першому випадку при консервацiї на термiн, бiльший одного року, i в другому випадку при консервацiї на будь-який термiн у стовбурi вище верхнiх отворiв фiльтра встановлюють цементну пробку (мiст) висотою 25 м. При консервацiї чисто нафтових свердловин на термiн до шести мiсяцiв встановлення цементної пробки не є обов`язковим. Насосно-компресорні труби (НКТ) із свердловини не витягують, а пiднiмають над вибоєм на 50 м. На гирлi кожної свердловини встановлюють трубну головку фонтанної арматури (хрестовину) з контрольним вентилем i по однiй центральнiй i затрубнiй засувцi; знiмають штурвали iз засув i манометри; патрубки герметизують, фланцi засув обладнують заглушками. Насоснi свердловини герметизують засувкою, яку встановлюють на колонний фланець. Для запобiгання замерзанню гирло i верхню частину колони на глибину 30 м заповнюють незармерзаючою рiдиною (солярове масло, 30%-й розчин хлористого кальцiю, нафта i т.п.), а за умов багаторiчної мерзлоти свердловину заповнюють цiєю рiдиною на всю глибину замерзлих порiд. При консервацiї газової свердловини з пластовим тиском, що не перевищує гiдростатичного, на термін менше трьох мiсяцiв глушiння не обов`язкове. Якщо тривалiсть консервацiї такої свердловини перевищує два роки, то додатково в iнтервалi продуктивного пласта її заповнюють рiдиною, яка не приводить до зниження колекторських властивостей пласта, а над iнтервалом перфорацiї встановлюють цементну пробку (мiст) висотою 25-50 м. При цьому НКТ витягують повнiстю i на гирлi встановлюють тiльки засуву високого тиску, знiмають штурвал i ставлять заглушку. Якщо газова свердловина оснащена комплектом пiдземного обладнання, то цементної пробки не ставлять; прохiд НКТ перекривають нижче пакера глухою пробкою; мiжколоннi простори i НКТ заповнюють iнгібiторним розчином, а фонтанну арматуру обладнують глухою пробкою, яка використовується для змiни фонтанної арматури пiд тиском. Гирлове обладнання всiх законсервованих свердловин повинно бути захищене вiд корозiї. Гирло законсервованої свердловини огороджують. На огородженнi крiплять табличку, на якiй вказують номер свердловини, назву родовища (площi) й органiзацiї, яка пробурила свердловину, та терміни консервацiї. Після закiнчення консервацiйних робiт складають акт. Не рiдше одного разу на квартал перевiряють стан законсервованих свердловин iз записом у журналi.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "консервація свердловин" в других словарях:

  • консервація гірничодобувного підприємства — консервация горнодобывающего предприятия temporary closing down of mine; temporary closure of mine; layning up of mine *vorübergehende Stillegung des Bergbaubetriebes тимчасова зупинка гірничих та інших пов’язаних з ними робіт з обов’язковим… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • календарний час діючого фонду свердловин — календарное время действующего фонда скважин calendar time of producing well stock *Kalenderzeit des wirkenden Bestandes von Bohrungen – загальний час експлуатації і простоїв усіх свердловин, які перебували протягом звітного періоду в діючому… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • амортизація нафтових і газових свердловин — амортизация нефтяных и газовых скважин depreciation of oil and gas wells *Abschreibung der Erdöl und Erdgasbohrungen – процес перенесення вартості свердловин на собівартість видобутих нафти і газу. Амортизаційні відрахування на повне відновлення… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • блокове заводнення — блочное заводнение block contour flooding *Blockfluten, Blockwasserfluten, Blockververwassern – різновидність внутрішньоконтурного заводнення, що передбачає розрізання нафтового покладу рядами нагнітальних свердловин на блоки (англ. block) і дає… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • водолазні роботи — водолазные работы diving operations *Unterwasserarbeiten – сукупність операцій, які виконуються водолазами під водою. У гірничій справі В.р. використовують в інженерних дослідженнях (океанологічній, геофізичній, геологічній розвідці) і під час… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»